തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഡിപിസി അംഗീകാരം റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്.

Posted on Thursday, March 12, 2020

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഡിപിസിയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചതും ആദ്യ ഡിപിസി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്. 2020-2021 ലെ റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പദ്ധതിക്ക് 12/03/2020 ലെ ഡിപിസി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.