കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍- ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിറ്റ്‌ അപ്ളിക്കേഷന്‍ - സുവേഗ – ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

Posted on Saturday, May 19, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിറ്റ്‌ അപ്ളിക്കേഷന്‍ - സുവേഗ – ഉത്ഘാടനം