ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി

Posted on Friday, February 23, 2018

disability-pension
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (നമ്പര്‍ 702356/എസ്.എഫ്.സി ബി2/18/ധന ) പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ സ്കീം ന്‍റെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി സേവന പെന്‍ഷന്‍ വെബ്‌ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ (https://welfarepension.lsgkerala.gov.in/) സാധ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. മറ്റുള്ള പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകളുടെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന മുറക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.