ലൈഫ് മിഷന്‍ -എറണാകുളം ജില്ല ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് 29.11.2019 നകം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു