ലൈഫ് മിഷൻ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ/ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, August 7, 2019

ലൈഫ് മിഷൻ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് (കരാർ / ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേരും യോഗ്യതയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം. തസ്തിക  ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം യോഗ്യത/ പ്രവൃത്തി പരിചയം  പ്രതിമാസ വേതനം
1 പ്രോഗ്രോം മാനേജർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) (സംസ്ഥാനതലം) (ഡപ്യൂട്ടേഷൻ)  1 ബിരുദം, ഗസറ്റഡ് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വികസന പ്രക്രിയയിൽ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. സമാന മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം -
2 സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ (കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ) 1 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നോ മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നോ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാതെ വിരമിച്ച വ്യക്തി. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. 50,000/-
3 മള്‍ട്ടി ടാസ്ക്ക്  /ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (ദിവസ വേതനം) 1 അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലാ  ബിരുദം, ഡി.സി.എ / തത്തുല്യം . ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ പ്രാവീണ്യം. 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. സർക്കാര്‍ നിരക്ക്  

നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ 17.08.2019 ന് വൈകുന്നേരം 5.00 മണിക്ക് മുമ്പായി നേരിട്ടോ, തപാൽ മുഖേനയോ, ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ (lifemissionkerala@gmail.com) സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Content highlight