ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ കോട്ടയം , പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് , കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സെക്രട്ടറി നിയമനം - പാനല്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Tuesday, June 2, 2020

കോട്ടയം , പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് , കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിലവില്‍ ഒഴിവുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കപ്പെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ( പൊതുഭരണം , നിയമം, ധനകാര്യം) വകുപ്പിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ( ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിലും അതിനു മുകളിലും ഉള്ളവരില്‍ നിന്നും മറ്റു വികസന വകുപ്പുകളില്‍ 68700-110400 (റിവൈസ്ഡ് ) എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിനും അതിനു മുകളിലും ഉള്ള ബിരുദധാരികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാല്‍ കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ ഒഴിവില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രസ്തുത ജില്ലയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല, മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.