പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് -കെട്ടിട നിര്‍മാണ അദാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അദാലത്തുകള്‍ 

 

‍പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് -കെട്ടിട നിര്‍മാണ അദാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
അദാലത്തില്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം തീര്‍പ്പാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം ബാക്കി ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനു പരിപാടി    
  കെട്ടിട നിര്‍മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌ കെട്ടിട നമ്പര്‍ ഒക്കുപ്പെന്‍സി കെട്ടിട നിര്‍മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌ കെട്ടിട നമ്പര്‍ ഒക്കുപ്പെന്‍സി കെട്ടിട നിര്‍മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌ കെട്ടിട നമ്പര്‍ ഒക്കുപ്പെന്‍സി    
തിരുവനന്തപുരം                
കൊല്ലം                
പത്തനംതിട്ട                 
ആലപ്പുഴ                 
കോട്ടയം 70 47         അദാലത്ത് 26/07 &29/07       
ഇടുക്കി                
എറണാകുളം                
തൃശ്ശൂര്‍                
പാലക്കാട്                
മലപ്പുറം                
കോഴിക്കോട്                
വയനാട്                 
കണ്ണൂര്‍                
കാസര്‍ഗോഡ് 139 80         അദാലത്ത് 26/07 &29/07