29.11.2017 ലെ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- തീരുമാനങ്ങള്‍ [CCM(15)_2017-18‍]