02.06.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി-തീരുമാനങ്ങള്‍-[CCM(1)_2022-23 ]