26.07.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി-തീരുമാനങ്ങള്‍- [CCM(2)_2022-23]