കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി, ഒക്കുപന്‍സി അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ നഗരസഭകള്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി, ഒക്കുപന്‍സി അപേക്ഷകളിന്മേല്‍  നഗരസഭകള്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്.