പദ്ധതി അംഗീകാരം -വെള്ളനാട് ആദ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

Posted on Thursday, March 8, 2018

image-approval

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് അംഗീകാരം നേടുന്ന ആദ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആയി വെള്ളനാട്. 1127.14 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 91 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 06/03/2018 ല്‍ ചേർന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.

ഉഴമലയ്ക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 547.61 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 106 പ്രോജക്ടുകൾക്കും കിളിമാനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 543.06 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 106 പ്രോജക്ടുകൾക്കും പൂവാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 504.57 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 100 പ്രോജക്ടുകൾക്കും മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 879.47 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള 118 പ്രോജക്ടുകൾക്കും യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.