തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് വിജിലൻസ് ഫയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് -31.03.2023 വരെ