തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി "ഡിപിസി സമര്‍പ്പണം" സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ എനേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്