തദ്ദേശ ദിനാഘോഷം 2023 -തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്