വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ അധിക മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Posted on Thursday, January 7, 2021

വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ അധിക മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 

നമ്പര്‍ : ബി1/33870/2020/സം.തി.ക  തിയ്യതി 06/01/2021