റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനായി ജുഡീഷ്യൽ അംഗം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അംഗം എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ്

Posted on Thursday, November 28, 2019

Notification for appointment to the post of Judicial Member and Administrative or Technical Member for the Real Estate Appellate Tribunal as provoded under the Real Estate (Regulation and Development) act, 2016.

No. IB1/293/2019/LSGD Dated 28/11/2019