ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ തിരുവനന്തപുരം , പത്തനംതിട്ട , പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സെക്രട്ടറി നിയമനം - പാനല്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്