തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2020 ജനുവരി 21ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. 

Posted on Wednesday, January 29, 2020

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2020 ജനുവരി 21ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.