അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ/ ബാനറുകൾ/ ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

Posted on Saturday, March 30, 2019

തൃശൂര്‍ ജില്ല :അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ/ ബാനറുകൾ/ ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തൃശൂര്‍ ജില്ല നോഡല്‍ ഓഫീസറുടെ വിലാസം