സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍,ലാപ്‌ ടോപ്പുകള്‍, പ്രിന്ററുകള്‍ മുതലായ ഐ റ്റി സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Tuesday, March 26, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ ഐറ്റിസെല്‍-1/26/2019/വി.സ.വ Dated 18/03/2019

ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവര സാങ്കേതികവും വിദ്യ വകുപ്പ്-സെന്‍ട്രലൈസ്ട് പ്രോക്യുര്‍മെന്റ്-സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍,ലാപ്‌ ടോപ്പുകള്‍ ,പ്രിന്ററുകള്‍ മുതലായ ഐ റ്റി സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്