തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020 || 2015|| 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 158 173 331 14 63
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 948 1130 2078 146 484
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1390 1686 3076 75 422
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 189 225 414 6 48
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7205 8749 15954 888 2939
1200 21865 9890 11963 21853 1129 3956