ദുരിതാശ്വാസം- അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ - അനുമതി

Posted on Thursday, August 16, 2018

കാലവർഷക്കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി

GO(Rt) No. 2262/2018/LSGD dated 16/08/2018

Content highlight