വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിര നടപടികള്‍ -പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍