പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണം - സെപ്തംബർ 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ നടത്തേണ്ട തീവ്ര ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - നിർദേശം

Posted on Wednesday, September 19, 2018

പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സംസ്ക്കരിക്കുകയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് പുന:ചംക്രമണത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് 2018 സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ തീവ്രശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നദികൾ, തോടുകൾ, മറ്റു ജലാശയങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ജലാശയങ്ങൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ.ഉ(എം.എസ്) 132/2018/തസ്വഭവ Dated 19/09/2018