മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ശവശരീരങ്ങള്‍ മറവു ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ -പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം-26.08.2018

Posted on Sunday, August 26, 2018

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത നിവാരണം - മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ശവശരീരങ്ങള്‍ മറവു ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ ,ആവശ്യമുള്ള തുക -ഡി ഡി പി മാർക്കുള്ള  നിര്‍ദ്ദേശം