പ്രളയക്കെടുതി -പുനരധിവാസ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തീരുമാനങ്ങൾ