ശുചിത്വ മിഷന്‍ -മൃഗങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ശവ ശരീരങ്ങള്‍ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്