പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 11 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019