പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 15 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019