തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല - ഡി ഡി പി ഓഫീസ് –വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റീ ക്വട്ടേഷന്‍ 23.06.2018 ന്