കൊവിഡ് 19 - പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തു ഏർപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ - പരിഷ്കരിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച്   ഉത്തരവാകുന്നു