ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2010

പടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (തൃശ്ശൂര്‍) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2010 ല്‍ ) :

ഒ.കെ രാമകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്തിരിഞ്ഞി
മെമ്പറുടെ പേര് ഒ.കെ രാമകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം ഓടയില്‍, എടതിരിഞ്ഞി, എടതിരിഞ്‍ി-680122
ഫോൺ 0480 - 2843753
മൊബൈല്‍ 9747866276
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ് എല്‍.സി
തൊഴില്‍ തൊഴില്‍ രഹിതന്‍