15.06.2023 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -[CCA(2)_2023-24 ] - അജണ്ട