കോവിഡ് 19 ൻ്റെ വ്യാപനം- വാർ റൂം വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിക്കൊണ്ട് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്