മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ് - സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കരട് ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു