മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി,പി എ/ആർ ഒ/സി എസ് /എ ഒ , റവന്യൂ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു