തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും സമയക്രമവും

Posted on Wednesday, May 23, 2018

തദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്

Content highlight