പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം

Posted on Saturday, February 24, 2018

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി –തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിര്‍വഹണവും –വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍>>ഡിഎ1 /171/2018/തസ്വഭവ