പദ്ധതി റിവിഷനും, DPC അംഗീകാരത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും 28 ഫെബ്രുവരി രാത്രി 12 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്

Posted on Thursday, February 28, 2019

Revisionതദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം ഫെബ്രുവരി 28, വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12 മണി വരെ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരിക്കുകയുള്ളൂ.