തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹാജര്‍ബത്ത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു

Posted on Tuesday, January 30, 2018

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹാജര്‍ ബത്ത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 10 വര്‍‌ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹാജര്‍ബത്ത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍/ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍, ജില്ല/ ബ്ലോക്ക്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയമ‍ാന്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ ഹാജര്‍ബത്ത 75 രൂപയില്‍ നിന്ന് 250 രൂപയായും അംഗങ്ങളുടെ ഹാജര്‍ ബത്ത 60 രൂപയില്‍ നിന്നും 200 രൂപയുമായാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഹാജര്‍ബത്ത 01.01.2018 പ്രാബല്യത്തോടെ നിലവില്‍ വന്നു.

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 09/2018/തസ്വഭവ തിയ്യതി 30/01/2018