ഡിഡിപി മലപ്പുറം - സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രതിമാസ അവലോകനയോഗം യോഗം മാറ്റി വച്ചു

Posted on Tuesday, March 6, 2018

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പുരോഗതി അവലോകനം നടത്തുന്നതിനായി ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി 07/03/2018 ന് രാവിലെ 11മണിയ്ക്ക് ജില്ലാ കളക്റ്ററേറ്റില്‍ വച്ച് വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തുന്നതിനാല്‍ 07/03/2018ന് 10 മണിയ്ക്ക് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രതിമാസ അവലോകനയോഗം മാറ്റിവെച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു.മാറ്റിവച്ച തിയതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.