ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തകഴി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി സുരേഷ്
വിലാസം വിഷ്ണുനിവാസ്, തകഴി, തകഴി-688562
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497381488
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല