ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടുവായൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം.രാജന്‍
വിലാസം മഹിമ, നം.87, കൊടുവായൂര്‍, കൊടുവായൂര്‍-678501
ഫോൺ 9447962709
മൊബൈല്‍ 7559962709
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എൽസി
തൊഴില്‍ കൂലി