ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ഡി സുരേഷ് കുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലയിന്‍കീഴ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ഡി സുരേഷ് കുമാർ
വിലാസം സ്വപ്നം, പാറക്കുഴി, റസ്സൽപുരം-695501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895700135
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എൽ.എൽ.ബി
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ