ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിച്ചല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ബി
വിലാസം വി പി II 385, പുണർതം, മൈലാടി, പുളിയറക്കോണം-695573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495549518
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ ജോലി