ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി കെ വൽസല കുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സി കെ വൽസല കുമാർ
വിലാസം വലിയ പുത്തൻ വീട്, നെല്ലിവിള, വെങ്ങാനൂർ, നെല്ലിവിള-0
ഫോൺ 0471 2480005
മൊബൈല്‍ 9656050807
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എൽ എൽ ബി
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ