ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സലൂജ വി ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാറശ്ശാല
മെമ്പറുടെ പേര് സലൂജ വി ആർ
വിലാസം പനനിന്ന പുത്തൻ വീട്, മാങ്കൂട്ടം, തിരുപുറം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497692984
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ സോഷ്യോളജി, റ്റി റ്റി സി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക