മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷബ്ന പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരുവക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷബ്ന പി
വിലാസം പണിക്കപ്പള്ളിയാലില്‍, പരുവക്കടവ്, പട്ടാമ്പി-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995595859
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ടി ടി സി
തൊഴില്‍ ടീച്ചർ