മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റസ്ന കെ.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹിദായത്ത് നഗർ
മെമ്പറുടെ പേര് റസ്ന കെ.വി
വിലാസം കുറുപ്പന്‍തൊടി, കീഴായൂർ, കീഴായൂർ-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747959295
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ടീച്ചർ